Category Archives: икт

ИКТ иновации во образованието во РМ

shqip

Иновациите во секое општество, па така и во нашето општество се сегменти околу коj се индуцира развојот и прогресот и ако на тоа се надоврзат иновации во образованието, како дел од клучните  столбови на секое демократско општество, неминовно е да бидат големи очекувањата.